بسته‌های تلگرام

ممبر کانال تلگرام

500
ممبر ایرانی

کیفیت ترکیبی
ریزش کم
شروع سریع
واریز سریع

15000تومان
سفارش
1000
ممبر ایرانی

کیفیت ترکیبی
ریزش کم
شروع سریع
واریز سریع

30000تومان
سفارش
2000
ممبر ایرانی

کیفیت ترکیبی
ریزش کم
شروع سریع
واریز سریع

60000تومان
سفارش
5000
ممبر ایرانی

کیفیت ترکیبی
ریزش کم
شروع سریع
واریز سریع

150000تومان
سفارش

سین تک پست کانال

1000
سین تک پست

کیفیت ترکیبی
بدون ریزش
شروع سریع
واریز سریع

2000تومان
سفارش
2000
سین تک پست

کیفیت ترکیبی
بدون ریزش
شروع سریع
واریز سریع

4000تومان
سفارش
5000
سین تک پست

کیفیت ترکیبی
بدون ریزش
شروع سریع
واریز سریع

10000تومان
سفارش
10000
سین تک پست

کیفیت ترکیبی
بدون ریزش
شروع سریع
واریز سریع

20000تومان
سفارش

سین پنج پست آخر کانال

1000
سین 5 پست آخر

کیفیت ترکیبی
بدون ریزش
شروع سریع
واریز سریع

8000تومان
سفارش
2000
سین 5 پست آخر

کیفیت ترکیبی
بدون ریزش
شروع سریع
واریز سریع

16000تومان
سفارش
5000
سین 5 پست آخر

کیفیت ترکیبی
بدون ریزش
شروع سریع
واریز سریع

40000تومان
سفارش
10000
سین 5 پست آخر

کیفیت ترکیبی
بدون ریزش
شروع سریع
واریز سریع

80000تومان
سفارش