خطی مشی کوکی

وب‌سایت مگنت ‌پنل از کوکی‌ها استفاده می‌کند تا برای شما بهترین تجربه‌ای که می‌تواند را فراهم کند. وقتی شما از سرویس‌های ما استفاده می‌کنید، با ارائه اطلاعاتتان به ما اطمینان می‌کنید. می‌دانیم که این مسئولیتی بزرگ است و سخت در تلاش هستیم تا از اطلاعات شما محافظت کنیم و کنترل آن‌ها را در دست شما قرار دهیم.